path 路径
path元素用于定义一个路径。
下面的命令可用于路径数据:

M = moveto
L = lineto
H = horizontal lineto
V = vertical lineto
C = curveto
S = smooth curveto
Q = quadratic Bézier curve
T = smooth quadratic Bézier curveto
A = elliptical Arc
Z = closepath
注意:以上所有命令均允许小写字母。大写表示绝对定位,小写表示相对定位。

# 请在F12控制台自由发挥: set('l 100,20 h100 v100 h-100 c 0,250 200,-250 200,0')