feColorMatrix
矩阵计算RGBA自已每行的最终值,每个RGBA通道有自身的RGBA通道。最后一个值是一个乘数。最后RGBA的值从上向下读,像下面这个列表:

默认值: 输出原图
/* R G B A 1 */
1 0 0 0 0 // R = 1*R + 0*G + 0*B + 0*A + 0
0 1 0 0 0 // G = 0*R + 1*G + 0*B + 0*A + 0
0 0 1 0 0 // B = 0*R + 0*G + 1*B + 0*A + 0
0 0 0 1 0 // A = 0*R + 0*G + 0*B + 1*A + 0

如果想得到一个 green colorized image:
0 0 0 0 0 // R = 0*R + 0*G + 0*B + 0*A + 0=0
0 1 0 0 0 // G = 0*R + 1*G + 0*B + 0*A + 0=G
0 0 0 0 0 // B = 0*R + 0*G + 0*B + 0*A + 0=0
0 0 0 1 0 // A = 0*R + 0*G + 0*B + 1*A + 0=A